Guruji Naushir Quotes

Guruji Naushir Quotes

When you choose a Guru you become a follower. When your Guru chooses you, you become a disciple

Share Page

Guruji Naushir Wiki

Guruji Naushir At Amazon