';

Trịnh Xuân Thuận Philosophy Quotes

Trịnh Xuân Thuận Philosophy Quotes

Trịnh Xuân Thuận

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
Vũ trụ có một ý nghĩa, và chính con người, khi hiểu nó, đã trao cho nó cái ý nghĩa đó.
Trịnh Xuân Thuận
BestQuotes4Ever.com
Vũ trụ có một ý nghĩa, và chính con người, khi hiểu nó, đã trao cho nó cái ý nghĩa đó.

Philosophy, Universe