';

Nirmal Gyanwali Love Sayings

Nirmal Gyanwali Love Sayings

Nirmal Gyanwali

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
जब कोही मान्छे मन पर्न थाल्छ, पाउनु भन्दा अघि गुमाउने डर हुँ%
Nirmal Gyanwali
BestQuotes4Ever.com
जब कोही मान्छे मन पर्न थाल्छ, पाउनु भन्दा अघि गुमाउने डर हुँ%

Love, Psychology, Fear