';

Christopher Isherwood Beauty Quotes

Christopher Isherwood Beauty Quotes

Christopher Isherwood

Quotes Random Background at Quotes at Best Quotes Ever
vẻ đẹp của họ tựa như vẻ đẹp của thực vật, không bị vướng bận bởi những chuyện phù hoa, lo lắng hay nỗ lực.
Christopher Isherwood
BestQuotes4Ever.com
vẻ đẹp của họ tựa như vẻ đẹp của thực vật, không bị vướng bận bởi những chuyện phù hoa, lo lắng hay nỗ lực.

Beauty, Green